زگهواره تا گور دانش بجوی

خرید کتاب روز با بیشترین تخفیف

اثر مرکب انتشارات ملینا
اثر مرکب انتشارات ملینا
بارم بندی فیزیک دهم

راهنمای بخش های این مقاله

بارم بندی فیزیک دهم

کنکوری های عزیز سلام به سایت لرنیان خوش آمدید!

با آگاهی از بارم بندی سوالات امتحانات هر درس می توان بر اساس اولویت ها برای مطالعه امتحانات برنامه ریزی نمود در این پست با ما همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم.

بارم بندی درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک

درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک شامل 5 فصل می باشد که هر فصل برای محتوای نظری و فعالیت آزمایش نمره جداگانه خود را دارد . جزئیات کامل بارم بندی درس فیزیک 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در زیر قابل مشاهده است .

 

فصلنوبت اولنوبت دومشهریور
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
محتوای
نظری
فعاليت و
آزمايش
اول41.51.250.521
دوم622.251.253.251
سوم60.52.53.50.5
چهارم5.751.754.251
پنجم4.250.530.5
جمع164164164
202020

 

 

 بارم بندی درس فیزیک 1 پایه دهم رشته تجربی

درس فیزیک 1 پایه دهم رشته تجربی شامل 4 فصل می باشد که هر فصل برای محتوای نظری و فعالیت آزمایش نمره جداگانه خود را دارد .

 

فصلنوبت اولنوبت دومشهریور
محتواي
نظری
فعاليت و
آزمايش
محتواي
نظری
فعاليت و
آزمايش
فصلمحتواي
نظری
فعاليت و
آزمايش
اول5.521.750.5اول2.751
دوم822.51.5دوم3.751.25
سوم ( تا ابتدای بخش 3 -3 صفحه 602.51.25سوم4.50.5
سوم ( از ابتداي بخش 3-3 تا
پايان فصل )
3.50.5
چهارم71.5چهارم51.25
جمع164164جمع164
202020

 

بارم بندی امتحانات دروس عمومی

بارم بندی درس دین و زندگی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

از هر دانش آموز در هر امتحان پايانی دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتدای هر درس ، امتحان قرائت به عمل مي آيد . شيوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش يابی مستمر انجام می گيرد .

 

درسپایانی نوبت اولپایانی نوبت دومشهریور ، بزرگسال و دی ماه
اول و دوم552
سوم و چهارم63.5
پنجم و ششم52
هفتم و هشتم32.5
نهم و دهم53.5
یازدهم و دوازدهم42.5
جمع161616

 

 

 بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن 1 پایه دهم ریاضی فیزیک :

بارم بندی امتحان كتبی عربی زبان قرآن 1 پايه دهم نوبت اول رشته ریاضی فیزیک از درس اول تا پايان درس چهارم :

 

مهارت های زبانیموضوعنمره
الف :
مهارت واژه شناسی
نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده می شود .)2
مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتابهای هفتم تا دهم )
ب :
مهارت ترجمه به
فارسی
ترجمه جمله های عربی به فارسی7
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص
ج :
مهارت شناخت و
كاربرد قواعد
ترجمه فعل های ماضی ساده ، ماضي استمراری ، ماضی منفی ، مضارع منفی ، امر، نهی ، و مستقبل و نيز مصدر در جمله8
تشخيص فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب براي جای
خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی
ساعت خوانی
تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جای خالی در جمله با توجه
به قرائن و در قالب سوال چند گزينه ای يا شناخت آنها مانند تمرين هفتم
درس اول
د :
مهارت درک و فهم
وصل کردن کلمات ستون اول به « سوال جورکردنی از مفهوم واژگان
( چهار مورد ) يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه » توضيحات ستون دوم
و چهار جمله دارای جای خالی که بايد جای خالی با کلمه مناسب
کامل شود .
و يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
2
درك مطلب ( ارائه متن و طراحي چهار سوال با چهار کلمه پرسشی
خوانده شده ) يا ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر
اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی
ه :
مهارت مكالمه
پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی2
طرح سوال از الحوارات( مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر
شش تكه از عبارت های کتاب ) ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه
شده ، دو گزينه ای و …
بیشتربخوان بیشتر بدان  ضرایب دروس کنکور تجربی 1400

 

بارم بندی امتحان كتبي عربي زبان قرآن 1 پايه دهم نوبت دوم رشته ریاضی فیزیک :

 

مهارت های زبانیموضوعنمره
الف :
مهارت واژه شناسی
نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله ، ( زير کلمات خط کشيده می شود . )2
تعیین کلمات مترادف و متضاد ( همانند تمرينات کتاب )
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ( دو مورد )
نوشتن مفرد يا جمع اسم ( در حد اسم های موجود در کتاب های هفتم تا دهم )
ب :
مهارت ترجمه به
فارسی
ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تمرين ، اِعلَموا ، فن الترجمه و …7
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )
تكميل ترجمه ناقص
ج :
مهارت شناخت و
كاربرد قواعد
ترجمه فعل های ماضی ساده ، ماضي استمراری ، ماضی منفی ، مضارع منفی ، امر ، نهی ، مستقبل و نيز مصدر در جمله ( یکی از فعل ها دارای نون وقایه باشد . )8
تشخيص فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی و نيز مصدر مناسب براي جای
خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عدد های اصلی و ترتيبی یا ساعت خوانی
مضاف اليه و صفت ، جار و مجرور ، مبتدا و خبر ، فاعل و مفعول ، تشخيص
در جمله : عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ
ترجمه فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آن ها از فعل معلوم ، و يا کاربرد
فعل مجهول در قالب پرسش چند گزينه ای
معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چند گزينه ای
تشخيص و ترجمه اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه
د :
مهارت درک و
فهم
وصل کردن کلمات ستون اول به توضيحات « سوال جورکردنی از مفهوم واژگان
چهار مورد » ستون دوم
يا ارائه پنج کلمه که يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که بايد
جای خالی با کلمه مناسب کامل شود .
يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب ( سوال دو گزينه ای )
2
درك مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سوال با چهار کلمه پرسشی خوانده
شده ) يا ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آن ها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی
ه :
مهارت مكالمه
پاسخ کوتاه يك يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی2
طرح سوال از الحوارات مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تكه
از عبارت های کتاب ( ، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده ، دو گزينه ای
و … )

 

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن 1 پايه دهم ميان نوبت اول و دوم رشته ریاضی فیزیک :

 

مهارت هاموضوعنمره
مهارت های
خواندن ،
شنيدن و
سخن گفتن
روان خوانی بدون درنگ و خطا ، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف
يا حفظ سرود درس اول و اجرای گروهی آن
اجرای نمايشی متن برخی درس ها
4
مكالمه ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های
پرسشی
سؤال با جملات دارای ما ، ماذا ، ما هوَ ، ماهيَ ، بِمَ ، مَنْ ، لِمَنْ ، أينَ ، مِنْ أينَ ،
مِمَّن ، کَم ، هَلْ ، أ ، متی ، کيف ، لماذا ، لِمَ ، عَمَّ ، أَيّ
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهی مكالماتی متفاوت با مكالمات کتاب درسی در کلاس
1
جمع نمره ها5
بیشتربخوان بیشتر بدان  رشته گفتار درمانی

 

 

 بارم بندی درس جغرافیای ایران پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

در آزمون کتبی نوبت اول کتاب جغرافيای ايران ، 10 نمره با توجه به حداقل و حداکثر نمره برای هر درس ، سوال طراحی می شود . و آزمون نوبت دوم ( خرداد ، شهريور ) کتاب جغرافيای ايران ، 15 نمره دارد که به بخش اول کتاب ( دروس 1 الي 5 ) 5 نمره و به بخش دوم کتاب ( دروس 6 الی 10 ) 10 نمره تعلق می گيرد .

 

شماره درسنوبت اول دی ماهنمرهنوبت اول استان شناسینمرهپایانی نوبت دوم خرداد – شهریورنمرهپایانی نوبت دوم استان شناسینمره
121550
درصد کتاب
استان شناسی
5550
درصد کتاب
استان شناسی
5
22
33
44
54
6310
72
81
92
102

 

 

 بارم بندی درس فارسی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

در درس فارسی 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک سوال های معنایی می بایست در جمله پرسیده شوند و در املای واژگان تشدید ارزش املایی ندارد . هم چنین گسسته يا پيوسته نويسی واژه هايی که ساخت ترکيبی دارند ( مانند کتابخانه يا کتابخانه ) ، يكسان است و ارزش املايی ندارد .

 

ردیفقلمرو هاموضوع هانمره
1زبانی 7 نمرهمعني واژه1.5
املاي واژه1.5
دستور4
2ادبی 5 نمرهآرايه های ادبی2.5
تاريخ ادبيات1
حفظ شعر1.5
3فکری 8 نمرهدرك مطلب4
معني و مفهوم نثر2
معني و مفهوم نظم2
جمع نمره20

 

 

 بارم بندی درس نگارش 1 پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

در درس نگارش 1 دهم ریاضی فیزیک ، زمان تدريس اين كتاب ، 2 ساعت در هفته و نوع آزمون ، كتبی است هم چنین ، درآزمون های نوبت دوم و شهريور ماه ، سوال از کل کتاب طبق بارم بندی جدول زیر ، طرح خواهد شد .

 

ردیفموضوعسنجه های ارزشیابینمره
1بازشناسیتوانايی بازشناسی آموزه های درس2
2تولید متن1 . خوش آغازی ( جذابيت و گيرايی ، نشان دادن نمايی کلی ازمحتوای نوشته )1
2 . پرورش موضوع يا شيوه بيان نوشته

( بيان ساده و صميمی ، بيان احساس متناسب با موضوع ، سير منطقی نوشته ، فكر و نگاه نو )

9
3 . خوش فرجامی ( جمع بندی مطالب – تاثير گذاری و تفكر برانگيز
بودن )
1
4 . رعايت نشانه های نگارشی1
4 . املای واژگان ( نداشتن غلط املايی )2
3سازه های
نوشتاری
مثل نويسی / حكايت نگاری / شعر گرداني ( درک و دريافت هسته معنايی مثل ، حكايت و شعرو پروراندن موضوع )3
رعايت املا و نشانه های نگارشی1
جمع20

 

 

بارم بندی درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

نمره گذاری در درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در امتحانات بر اساس نمره گذاري 20 نمره ای است . 20 نمره به ارزشيابی مستمر و 20 نمره به ارزشيابی تراکمی تخصيص می يابد . توزيع نمره به در درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم ریاضی فیزیک به شرح زیر است :

 

ردیفاهداف و عملکرد / دروس و بارمفصلدرسنوبت اولنوبت دوم
1محتوای توليدات رسانه ای را تحليل و پيام های آشكار و پنهان آنها
را درك می کند .
1،2،3،4،5،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،13 ،12 ،11 ،10 ،9
19 ،17 ،16 ،15
54
2بازنمايی ها و کليشه ها را در توليدات رسانه ای تشخيص می دهد2،54,5,1642
3روش ها و فنون اقناع را در توليدات رسانه ای تشخيص می دهد29,8,752
4فرستنده پيام را تشخيص می دهد3923
5توانایی تحليل و ارزيابی اهداف توليدات رسانه ای را دارد310,114
6ويژگی ها و نشان گرهای مخاطب فعال و منفعل را می شناسد4131
7حقوق خود در برابر رسانه ها و مصاديق آن ها را می شناسد4142
8مولفه هاي سبك زندگی در توليدات رسانه ای را تشخيص می دهد
و آن ها را با ارزش ها و هنجار های جامعه مقايسه می کند
515,16,17,184
9برای مديريت مصرف بهينه از رسانه ها ، اصول و قواعدی برای
خود وضع می کند
620,211
10بی اخلاقی های رسانه ای را در توليدات و جريان های رسانه ای تشخيص می دهد6221
جمع نمرات2920

 

 

 بارم بندی درس آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

نمره عملي دانش آموزان در درس آمادگی دفاعی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی کميته هماهنگی و پشتيبانی بسيج دانش آموزی تعيين و توسط مربی بخش عملی محاسبه و اعلام می گردد . هم چنین عناوين برنامه های گذرانده شده توسط هر دانش آموز در درس آمادگی دفاعی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک همراه با ثبت چگونگی عملكرد او ( در مقياس کمی و کيفی ) در کارنامه جداگانه ای تنظيم و با عنوان درس ” برنامه ويژه مدرسه ” در کارنامه ثبت مي شود .

 

شماره و نام درسنوبت اولنوبت دومشهریوربزرگسالان
تئوریعملیتئوریعملیتئوریعملی
درس اول : امنيت پايدار2112
درس دوم : اقتدار دفاعی1.50.511.5
درس سوم : انقلاب اسلامی و بسيج1.50.511.5
درس چهارم : علوم و معارف دفاع مقدس2.5112
درس پنجم : حماسه های ماندگار20.512
درس ششم : درس آزاد
درس هفتم : شناخت و دفاع در برابر جنگ نرم2.511.52.5
درس هشتم : پدافند غيرعامل21.52.5
درس نهم : من يك رزم آورم112
درس دهم: ايمنی و پيشگيری1.511.5
درس يازدهم : آشنايی با خدمت مقدس سربازی111
درس دوازدهم : امداد و نجات211.5
جمع12812812820
20202020

 

 

 بارم بندی درس انگلیسی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک :

 

آزمون های پایانی درس انگلیسی پایه دهم ریاضی فیزیک شامل موارد زیر است :.

 SPEAKING شامل 4 نمره می شود .

– تك گويی (MONOLOG) :
از دانش آموزان خواسته می شود در مورد موضوع (THEME) درس های خوانده شده ، مطالبی را به صورت تك نفره بازگو نمايند .

– گفتگو (DIALOG) :
در اين بخش مكالماتی بين دانش آموز و معلم و يا دو يا چند دانش آموز در حيطه موضوعات کتاب صورت می گيرد .

– ايفای نقش (ROLE PLAY) :
در اين بخش از آزمون ، به هر يك از دانش آموزان نقشی مرتبط ، شبيه به بخش مكالمه اول کتاب يا کار گروهی (PAIRWORKS) بخش WHAT YOU LEARNED ارائه می گردد و دانش آموزان به صورت دو يا چند نفره به ايفای نقش می پردازند . هدف از اين بخش به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات کتاب نيست و دانش آموزان می بايست به توليد خلاقانه بپردازند .

– مصاحبه (INTERVIEW) :
در اين بخش دبير گرامی ، پرسش هایی را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح می کند و دانش آموزان با توجه به اطلاعات به سوالات ايشان پاسخ می دهند.

 

 LISTENING شامل 4 نمره می شود .

سه متن در حد مطالب کتاب و در سطح معلومات دانش آموزان به صورت پخش فايل صوتی در کلاس درس صورت می گيرد. سوالات ، مشابه تمرين های موجود در بخش های شنيداري کتاب است .

 

 READING شامل 4 نمره می شود .

در اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب کتاب درسی ارائه می گردد . پرسش ها شبيه به موارد مطرح شده در کتاب های دانش آموز و کار می باشد .

 

 WRITING شامل 4 نمره می شود .

تمرينات موجود در کتاب کار و کتاب دانش آموز می تواند به عنوان الگوی سوال مورد استفاده قرار گيرد .

 

GRAMMAR شامل 2 نمره می شود .

در اين بخش نيز نمونه سوالات موجود در کتاب دانش اموز و کار در سه سطح form – meaning – use مورد استفاده خواهد بود .

 

VOCABULARY شامل 2 نمره می شود .

در اين بخش نمونه سوالات موجود در کتاب دانش آموز و کار می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منابع انرژی x بخوانید...