زگهواره تا گور دانش بجوی

خرید کتاب روز با بیشترین تخفیف

اثر مرکب انتشارات ملینا
اثر مرکب انتشارات ملینا
بودجه بندی کنکور 99

راهنمای بخش های این مقاله

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور یکی از مهم ترین مواردی است که باید داوطلبان کنکوری به آن توجه داشته باشند، به همین دلیل در این مطلب قصد داریم در این مطلب به صورت کامل ، شما داوطلبان کنکور سراسری را با بودجه بندی سوالات کنکور 99 آشنا کنیم در ادامه با لرنیان همراه باشید.

بودجه بندی کنکور ۹۹ دروس عمومی

بودجه بندی کنکور ۹۹ دروس عمومی

 

بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل ۲۵ عدد سوال است .

همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است.

لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور ۹۹ نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

مبحث۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴
واژگان۳۳۳۳۳
املا۳۲۲۲۲
زبان فارسی۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۱۳۳۳۳
آرایه های ادبی۴۳۳۳۳
قرابت معنایی۹۹۹۹۹

 

بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای ۲۵ سوال است.

این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد .

در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد که در تمام سال های ۸۸ تا ۹۶ یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته ۱۶ سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است.

پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه ۴ سوال را به خود اختصاص داده است. در نمودار زیر به تفکیک هر مبحث بودجه بندی کنکور درس زبان عربی برای شما گردآوری گردیده شده است.

عربی نظام قدیم

بودجه بندی عربی کنکور (نظام قدیم)

مبحث۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴
حرکت گذاری۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸

عربی نظام جدید

بودجه بندی عربی کنکور (نظام جدید)

مبحث۹۸
ترجمه و مفاهیم۱۰
مفهوم لغات۱
درک مطلب۴
تحلیل صرفی۳
حرکت گذاری۱
جمع مکسر-متضاد-مترادف۱
قواعد۵

 

بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله ۲۵ سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد که این ۲۵ سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد .

در طی کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ، از کتاب دین و زندگی سال دوم ۹ سوال ، سال سوم ۹ سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی ۷ سوال مطرح شده است.

شما در جدول زیر نیز به تفکیک میتوانید بودجه بندی مباحث دین زندگی کنکور را مشاهده نمایید.

دینی نظام جدید

بودجه بندی دینی کنکور (نظام جدید)

مبحث۹۸
دهم۹
یازدهم۸
دوازدهم۸

دینی نظام قدیم

بودجه بندی مبحثی دینی کنکور (نظام جدید)

مبحث۹۸
آیات و روایات۱۱
متن۹
اشعار و حدیث۵

 

بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود .

این درس نیز تعداد ۲۵ سوال از ۱۰۰ سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است.

بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است که در طی ده سال اخیر بین ۸ تا ۱۰ سوال توسط طراحان مطرح شده است.

در جدول زیر نیز به تفکیک سال و مباحث نیز تعداد سوالات قابل مشاهده است.

 

* بودجه بندی زبان انگلیسی نظام قدیم و نظام جدید یکی می باشد

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ( نظام قدیم و جدید )

مبحث۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴
واژگان۸۸۸۸۸
گرامر۴۴۴۴۴
Cloze Test۵۵۵۵۵
درک مطلب (Reading)۸۸۸۸۸
بیشتربخوان بیشتر بدان  پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

 

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی
بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

 

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

زیست نظام قدیم

بودجه بندی زیست شناسی نظام قدیم
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
مولکول زیستی۱۱۰۰۰۰۰
سفری به درون سلول۱۱۱۰۰۱۱
سفری به دنیای جانداران۱۱۱۰۰۱۱
گوارش۲۱۲۲۳۳۲
تبادل گازها۱۰۱۰۲۰۲
گردش مواد۳۳۵۳۵۲۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید۰۰۱۰۱۰۲
حرکت۲۰۲۱۳۲۱
ایمنی بدن۱۱۱۱۱۱۰
دستگاه عصبی۱۲۱۲۳۲۱
حواس۲۳۲۱۰۱۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز۱۲۲۱۱۱۲
ماده ژنتیک۰۰۰۰۰۰۰
کروموزوم ها و میتوز۰۰۱۳۰۱۱
میوز و تولید مثل جنسی۰۰۰۰۱۰۱
ژنتیک و خواستگاه آن۴۳۳۳۳۴۴
تولید مثل گیاهان۲۱۲۲۲۱۲
رشد و نمو در گیاهان۱۱۱۱۳۱۳
تولید مثل و رشد و نمو جانوران۳۲۲۳۳۲۲
پروتئین سازی۱۲۲۳۲۲۲
تکنولوژی زیستی۰۰۱۱۰۰۱
پیدایش و گسترش زندگی۱۱۲۰۰۱۰
تغییر و تحول گونه ها۱۱۰۲۰۱۰
ژنتیک جمعیت۴۵۲۴۴۲۱
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی۲۰۱۱۰۱۱
رفتار شناسی۲۱۱۱۱۲۲
شارش انرژی در جانداران۳۳۲۶۳۴۲
ویروس ها و باکتری ها۳۲۱۲۱۴۳
آغازیان۳۳۴۳۲۳۳
قارچ ها۱۱۱۱۲۱۱
کاملا ترکیبی۳۹۵۲۴۶۴

 

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی
کتاب درسیمباحث۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
زمین شناسی سال سومفصل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰
فصل ۲۱۱۱۱۱۱۲۲
فصل ۳۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۴۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۳۲۲۲۲۳۳۳
فصل ۶۱۳۳۳۱۲۲۲
فصل ۷۲۲۲۲۲۲۲۲
فصل ۸۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۹۲۱۱۱۲۱۱۱
علوم زمین سال چهارمفصل ۱۱۱۱۱۱۰۰۰
فصل ۲۱۲۲۲۲۱۱۱
فصل ۳۱۱۱۱۱۲۲۲
فصل ۴۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۵۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۶۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۷۲۲۲۲۲۲۲۱
فصل ۸۲۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۹۱۲۲۲۲۰۰۰
فصل ۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱
فصل ۱۱۰۰۰۰۰۲۱۲

 

بودجه بندی ریاضی رشته تجربی

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور تجربی
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
مشتق و کاربرد آن۵۴۵۵۶۴۳۶
هندسه ۱۴۴۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۲۲۲۲۲۲۳۲
مجانب۰۰۰۰۰۰۱۱
تابع۳۳۳۳۱۳۳۳
معادله و نامعادله۱۱۱۰۰۱۱۰
آمار۱۲۲۲۲۲۲۳
احتمال۲۳۳۲۲۴۳۲
مقاطع مخروطی۲۲۲۲۳۲۲۲
مثلثات۲۳۱۲۳۲۲۱
معادله مثلثاتی۱۰۱۱۰۰۰۰
لگاریتم و تابع نمایی۱۲۱۰۱۰۱۱
تصاعد و دنباله۱۱۲۲۱۱۱۱
انتگرال۲۲۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خط۰۰۰۰۰۱۰۲
معادله درجه دو۱۰۰۱۱۰۰۱
ماتریس ۱۱۰۱۱۱۰۱۰
آنالیز ترکیبی۰۰۰۰۰۱۰۱
رشد و زوال۰۰۰۱۰۰۰۰
تابع جزء صحیح۰۰۰۰۱۰۱۰
بیشتربخوان بیشتر بدان  استعلام معدل دیپلم

 

بودجه بندی فیزیک رشته تجربی

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور تجربی
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
نور هندسی۳۳۳۳۳۳۳۳
انرژی ، فیزیک ۱۰۰۰۰۰۰۰۱
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت۳۵۶۵۵۵۶۶
مدارهای الکتریکی۳۳۳۳۳۳۳۳
حرکت شناسی۲۳۳۳۳۳۲۳
گرما و قانون گاز ها۳۳۳۲۳۳۲۱
فشار و ویژگی های ماده۱۱۱۱۱۱۱۲
دینامیک۲۲۲۳۳۲۲۲
خازن و الکتریسیته ساکن۲۳۲۲۲۱۲۲
مغناطیس و القا۲۲۲۲۲۲۳۲
بردار۰۰۰۰۰۱۰۱
کار و انرژی۴۱۱۱۱۱۰۰
فیزیک اتمی و جدید۴۳۳۳۳۳۴۳
موج های الکترومغناطیسی۱۱۱۱۱۱۲۱

 

بودجه بندی شیمی رشته تجربی

بودجه بندی درس شیمی در کنکور تجربی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
ساختار اتم۲۱۲۲۲۲۲
خواص تناوبی عنصر ها۲۴۲۲۲۲۳
ترکیب های یونی۲۱۲۲۲۲۲
پیوند کووالانسی۳۳۴۳۳۳۲
ترکیب آلی۲۳۲۲۲۱۲
استوکیومتری۵۴۴۴۴۴۴
ترمودینامیک شیمیایی۴۴۳۴۴۳۳
محلول ها۴۴۵۴۴۲۵
سینتیک شیمیایی۲۲۳۲۲۲۲
تعادل شیمیایی۳۳۳۲۳۲۳
اسید و باز۴۳۲۳۳۴۴
الکتروشیمی۲۳۳۴۳۴۳

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی

 

همان گونه که مستحضر هستید در رشته ریاضی سوالات اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

 • دسته اول: ریاضیات که شامل ۵۵ سؤال است :
 • شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور ۸۵ دقیقه است.
 • دسته دوم : فیزیک که شامل ۴۵ سوال است :
 • تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت ۵۵ دقیقه است.
 • دسته سوم : شیمی که شامل ۳۵ سوال است :
 • از شیمی ۲ و شیمی ۳ و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی ۳۵ دقیقه است.

 

تفکیک بودجه بندی مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

همانطور که قابل ملاحظه است ، بیشترین تاکید طراحان کنکور بر روی مشتق و کاربرد های آن است که بیشترین سهم را در میان سوالات به خود اختصاص داده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور ۹۹ نیز همین رویه ادامه داشته باشد.

تفکیک بودجه بندی مباحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

 

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه

مبحث۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
یادآوری مفاهیم پایه۱
دنباله۱۲۱۱۲
حد و پیوستگی۴۴۵۴۴۳
مشتق و کاربرد مشتق۷۶۶۸۸۹
انتگرال۲۲۲۲۲۲
تابع۲۲۱۳۳۳
الگو و دنباله۱۱
توابع خاص، نامعادله۱۲
توابع نمایی و لگاریتم۱۱۱۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات۳۴۳۱۲۱
مثلثات۴۳۳۳۳۲
بیشتربخوان بیشتر بدان  مترجمی زبان آلمانی

 

بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
استدلال در هندسه۱۱۳۲۱۲
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۱۰۳۲۱
تشابه۱۱۱۱۰۱
دایره۱۲۲۱۲۲
تبدیل ها۱۱۱۱۱۰
هندسه ی فضایی۳۲۱۲۲۲

 

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
بردار۱۱۱۲۱۱
خط و صفحه۱۲۲۱۲۲
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۳۱
ماتریس و دترمینان۳۱۱۲۲۲
دستگاه­های معادله­های خطی۱۲۱۱۲

 

تفکیک بودجه بندی مباحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۳۲۳۳
ترکیبات۱۲۱۱۱
احتمال۴۴۳۴۳۳
استدلال ریاضی۲۲۲۱۲۱
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه۲۲۲۳۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۱۱۱۱

 

تفکیک بودجه بندی فیزیک در کنکور رشته ریاضی

 

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی
مباحث۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
نور هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه گیری۰۰۱۱۱۱
کار و انرژی۰۱۱۱۱۱
ویژگی های ماده۱۳۲۳۳۳
گرما و قانون گازها۴۲۲۲۲۲
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسیته ساکن۴۳۳۳۲۲
جریان الکتریکی۳۳۴۴۴۴
مغناطیس و القا۴۴۴۳۴۴

 

تفکیک بودجه بندی شیمی در کنکور رشته ریاضی

 

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
ساختار اتم۲۳۲۳۱۳
جدول تناوبی عنصرها۳۳۲۳۴۳
ترکیب های یونی۱۰۱۱۱۱
ترکیب های کووالانسی۳۳۴۲۲۳
ترکیب های آلی۲۲۲۲۲۱
استوکیومتری۴۴۴۵۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول ها۴۴۴۴۴۴
سینتیک۲۲۲۴۲۲
تعادل۳۳۳۱۱۳
اسید و باز۴۴۴۳۴۳
الکتروشیمی۳۳۳۳۴۴

 

جمع بندی مطالب در مورد بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام جدید و نظام قدیم : دانستن بودجه بندی مباحث کنکور چه کمکی به دانش آموز میکند :

 • کمک به فهم اهمیت هر مبحث
 • آشنایی با مطالب مهم تر هر درس
 • جلوگیری از اتلاف وقت در مطالب کم اهمیت تر
 • آشنایی با مدت زمان پاسخ گویی به سوالات دروس مختلف
 • نظم دهی به نحوه درس خواندن دانش آموز
 • امکان حذف مطالب کم اهمیت تر در صورت کمبود وقت
 • و غیره . . .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تشبیه بلیغ اسنادی چیست x بخوانید...