زگهواره تا گور دانش بجوی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فعل نهی غایب

فعل نهی غایب

فعل نهی غایب

در ادامه بررسی مباحث درسی در سایت لرنیان امروز به سراغ فعل نهی غایب در عربی و ادبیات فارسی رفته ایم.با کمک مثال هایی از قرآن کریم و اشعار فارسی این مبحث را برای شما توضیح میدهیم.با ما همراه شوید.

طریقه تشخیص لام امر غایب و لام ناصبه

شیوه های تشخیص لام امر غایب از لام ناصبه به روشهای ذیل است .

1-     آمدن ل با فعل مضارع غایب یا متکلم در اول جمله              لام امر غایب            لِیدرس هولاء التلامیذ

2-    آمدن حروف عطف ( و – ف – ثمَّ ) قبل از ل              لام امر غایب                فلینظر هذا الرجل الی اعماله

3-    آمدن حرف ل بر سر فعل مضارع مخاطب             لام ناصبه                    تکتبون                   لِتکتبوا

4-    ل+ فعل مضارع در وسط یا آخر جمله که بیان کننده علت کار باشد             لام ناصبه                    الصادقُ یعملُ بجدٍ لِیفوزَ فی النهایه

5-    حرف ل اگر برسر اسم آمده باشد نه ناصبه است و نه امر غایب بلکه حرف جر است .             الکتابُ لِلتلمیذ ِ

فعل طلب :خواستن انجام یا عدم انجام کار را طلب گویند . طلب به دو دسته تقسیم می شود فعل امر و فعل نهی

فعل امر غایب : خواستن انجام کار از شخص غایب است . برای ساختن فعل امر غایب حرف لام مکسور را بر سر فعل مضارع غایب و متکلم می آوریم و آخر فعل را مجزوم می کنیم  . این فعل دارای 8 صیغه (6صیغه غایب و دو صیغه متکلم است ) . یسألُ           لِیسأل         . یسألون           لِیسألوا .           در مجزوم کردن صیغه های دارای ضمه ساکن ، صیغه های مثنی و جمع دارای نون ، نون حذف می شود بجز صیغه ششم که مبنی است و تغییر نمی کند .

طرز ساخت فعل نهی

اگر بخواهیم کسی راازانجام کاری منع کنیم ، درواقع نهی از منکر کنیم ازفعل نهی استفاده می کنیم .

 

فعل نهی همانند فعل امر از مضارع مخاطب ساخته میشود وبرای ساخت آن می بایست به شکل زیر عمل نمایید .

 

ابتدا حرف ( لا ) رابرسر فعل مضارع مخاطب قرار دهید .

 

حرف آخر فعل مضارع را همانند فعل امر ساکن نمایید .

 

یادتان باشد در صیغه جمع مونث غایب ( ن ) نشانه جمع زنان است نه علامت رفع یاضمه . پس به آن دست نزنید .

فعل نهی غایب
فعل نهی غایب

اکنون فعل های زیر رابادقت ببینید وبخوانید :

 

لا تذهَبْ : نرو لا تذهبی : نرو(مونث)

 

لاتذهبا : نروید لاتذهبا : نروید

 

لاتذهبوا : نروید لاتذهبـْنَ : نروید

اقسام کلمه در زبان عربي

 ۱- اسمکلمه ای است که دارای معنی مستقلی است ودلالت بر زمان هم نمی کند. مانند جِدار(ديوار)-حديقه(باغ)-هذا-ذلک-نحن

 ۲-فعل: کلمه ای است که دارای معنای مستقلی است ودلالت بر زمان هم می کند. مانند شَرِبَ(نوشيد).

۳-حرف: کلمه است که دارای معنای مستقل نيست ودلالت بر زمان هم نمي کند .مانندفی (در).

نکته: ضماير همگی جزء اسم ها محسوب می شوندمانند انتَ-هو-هی

مهمترين تفاوت های اسم و فعل چيست؟

۱- اسم می تواند تنوين بگيرد مانند کتاباً ولی فعل هرگز تنوين نمی گيرد

۲- اسم می تواند اَل بگيرد مانند البيت ولی فعل اَل نمی گيرد.

۳- هر کلمه ای که آخر آن (ه)باشد اسم است مانند محفظه(کيف)پس هيچ فعلی آخر آن حرف(ه)نيست

پس هر کلمه ای که (اَل) يا تنوين داشته باشد اسم است.

در عبارت زير اسم –فعل -حرف را مشخص کنيد.

قَطَعتُ  هذه المسافهِ البعيدهِ لزيارهِ حبيبی “

 اين مسافت طولانی را برای زيارت مجبوبم طی کردم

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فعل امر عربی

فعل امر عربی

فعل امر عربی

سلام به شما دانش آموزان و دوستداران علم و دانش در این بخش از مقالات لرنیان به فعل امر عربی می پردازیم. ضمن سپاس از توجه تان دعوت می کنیم با ماهمراه باشید.

فعل امر:فعلي است که بر دستور وفرمان به انجام يک کار دلالت مي کند.

براى ساخت فعل امر مي بايست از صيغه ي مضارع مخاطب استفاده نماييم.

مراحل:1)حرف مضارعه(ت) حذف مى شود. 2) آخر فعل مجزوم مى شود يعني اگر آخر فعل ضمه داشت، ضمه تبديل به ساکن ميشود و اگر آخر فعل نون داشت،نونِ آخر حذف ميشود ،البته بجز نون ِجمع مؤنث که باقي ميماند وحذف نميشود.

3)حالا اگر بعد از حذف (ت) ، اولِ فعل ساکن باشد،يک همزه به اول آن اضافه ميکنيم.که حرکت همزه کسره ميباشد مگر اينکه حرکت عين الفعل (ضمه) باشد که در اين صورت حرکت همزه نيز ضمه خواهد بود.

مثال:تَکتُبينَ فعل امرش ميشود: اُکْتُبي

تَذْهَبُ ميشود: إذْهَبْ / تَذْهَبْنَ مي شود: إذْهَبْنَ

فعل امر:فعلی است که بر دستور وفرمان به انجام یک کار دلالت می کند.

براى ساخت فعل امر می بایست از صیغه‌ی مضارع مخاطب استفاده نماییم.

مراحل:

1)حرف مضارعه(ت) حذف مى شود.

2) آخر فعل مجزوم مى شود یعنی اگر آخر فعل ضمه داشت، ضمه تبدیل به ساکن میشود و اگر آخر فعل نون داشت،نونِ آخر حذف میشود ،البته بجز نون ِجمع مؤنث که باقی میماند وحذف نمیشود.

3)حالا اگر بعد از حذف (ت) ، اولِ فعل ساکن باشد،یک همزه به اول آن اضافه میکنیم.که حرکت همزه کسره میباشد مگر اینکه حرکت عین الفعل (ضمه) باشد که در این صورت حرکت همزه نیز ضمه خواهد بود.

مثـــــــال: تَکتُبینَ فعل امرش میشود: اُکْتُبی

تَذْهَبُ میشود: إذْهَبْ / تَذْهَبْنَ می شود: إذْهَبْنَ

1- فعل امر از صیغه های مضارع مخاطب ساخته میشود .

2- حذف حرف مضارع از اول آن .

3- آوردن ( ا همزه ) برسرآن به جای حرف مضارع .

4- تعیین حرکت همزه با توجه به عین الفعل .

5- ساکن کردن حرف آخر .

نکات کلیدی :

عین الفعل : حرف دوم از حروف اصلی کلمه است . برای مثال : ذهبَ که (هـ) عین الفعل است .

در صیغه های مثنی وجمع مذکر مخاطب و مفرد مؤنث مخاطب ساکن کردن حرف آخر با حذف نون (ن ) انجام

میشود .

اگر عین الفعل ما (فتحه یا کسره ) بود حرکت همزه ( کسره ) میباشد . واگر عین الفعل ما ( مضموم ) بود

حرکت همزه ( ضمه ــُـــ ) میباشد .

مثال : تذهبینَ «ذهبین > اذهبینَ> اِذهبینَ> اِذهبی

حالا تمرین کنید :

معنی این کلمات را به عربی بگویید :

بنشین .

بلند شوید .

برای ساخت فعل امر:

اولین کاری که می‌کنیم حذف حروف مضارعه از اول این فعل ها است که با رنگ قرمز نوشته شده. پس از اینکه حروف مضارعه تَ را از اول این فعل ها حذف کردیم، به ابتدای آن اِ اضافه می‌کنیم و سومین مرحله این است که به سومین حرف تَفعَلُ و تَفعَلینَ نگاه می‌کنیم. 

 اگر سومین حرف آن فتحه و کسره باشد به الف همزه -ِ (کسره) اضافه می‌کنیم و اگر سومین حرف آن ضمه باشد به الف همزه -ُ (ضمه) اضافه می‌کنیم و در آخر در تَفعَلُ ، روی لام ،ضمه را تبدیل به ساکن می‌کنیم و درتَفعَلینَ ، “ی” و “ن” آخرش آمده که “ن” را از آخرش حذف می‌کنیم.

اِفعَل: انجام بده (برای مذکر)

اِفعَلی: انجام بده(برای مونث)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خلاصه قواعد عربی کنکور

خلاصه قواعد عربی کنکور

خلاصه قواعد عربی کنکور

خلاصه قواعد عربی کنکور در دوره های مختلف زمانی به ویژه در دوران مرور و جمع بندی می تواند کمک کننده باشد، در این مطلب نیز یک جزوه موثر و کاربردی از قواعد تک صفحه ای عربی را می توانید مشاهده کنید.

ادامهٔ «خلاصه قواعد عربی کنکور»

نوشته شده در یک دیدگاه

سوالات کنکور99

سوالات کنکور99

سوالات کنکور99

کنکوری های عزیز سلام به سایت لرنیان خوش آمدید در این پست برای شما سوالات کنکور 99 نظام قدیم و جدید و کنکور خارج از کشور به همراه رتبه برتر های آن را به اشتراک گذاشته ایم در ادامه با ما همراه باشید.

ادامهٔ «سوالات کنکور99»

نوشته شده در یک دیدگاه

رتبه برتر کنکور ۹۸

رتبه برتر کنکور ۹۸

رتبه برتر کنکور ۹۸

در این پست قصد داریم تا رتبه های برتر کنکور 98 ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان را به شما عزیزان اعلام کنیم،هم چنین میتوانید کارنامه رتبه های برتر کنکور و درصد آنها را مشاهده کنید پس با لرنیان همراه باشید.

ادامهٔ «رتبه برتر کنکور ۹۸»

رتبه برتر کنکور ۹۸ x بخوانید...